Friday, July 13, 2012

翁同龢

翁同龢

(1830 ~ 1904) [1]

戊乙辛庚
寅酉巳寅

66564636261606
戊丁丙乙甲癸壬
子亥戌酉申未午

-----

翁同龢,生於清道光十年四月廿七日寅時(陰曆)[3]。

1898戊戌年68歲,值戊子運。

-----

註釋:

[1] 維基百科:翁同龢
[2] Destiny命理網排盤程式
[3] 徐樂吾,《子平粹言》,台北,武陵,頁381。。

-----

參考書目:

[] 蕭公權,《翁同龢與戊戌維新》,台北,聯經。

No comments: